Tüzük

NÜKLEER MÜHENDİSLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

MADDE 1- ” Nükleer Mühendisler Derneği ” adı ile merkezi Ankara’ da olan bir dernek kurulmuştur. Şubesi yoktur.
DERNEĞİN AMACI
MADDE 2- Üyelerin ortak sosyal, kültürel ve mesleki faaliyetlerini organize etmek, bu dalda eğitimi desteklemek, Türkiye’de Nükleer Enerji’nin anlaşılmasına, gelişmesine ve yaygınlaşmasına katkı yapmak, bu alanda bilimsel etkinliklerde ve yayında bulunmaktır.
DERNEĞİN ÇALIŞMA KOŞULLARI

MADDE 3- Dernek yukarıda belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere, dernekler kanununa uygun olarak, aşağıdaki çalışmalar yapar:

a. Üyelerin mesleki sorun ve sıkıntılarına çözüm bulmaya çalışır.
b. Dernek üyelerin bir araya gelmesini sağlayacak, mesleki ve sosyal ihtiyaçlarına cevap verecek lokal, kütüphane gibi Dernekler Kanunu’nda izin verilen yerleri yetkili mercilerin onayı ile kurabilir.
c. Nükleer Enerji alanında araştırmaları destekler.
d. Yakın disiplin ve bilim dallarıyla ve bunlarla ilişkin kuruluşlarla amaçlan doğrultusunda işbirliği yapar.
e. Bilimsel nitelikte kongre, sempozyum, seminer, konferans, açık oturum, eğitim kursları düzenler ya da benzeri etkinliklerde bulunur.
f. Bilimsel nitelikte eserler, dergiler yayınlar.
g. Bu dalda eğitimi destekler.
h. Nükleer Mühendislik alanında yaptığı çalışmalarla üstün başarı elde eden bilim adamları, genç yetenekler, dernek üyeleri için bilim, teşvik ve hizmet ödülleri verir.
i. Bağış ve yardım kabul eder.
j. Derneğe gelir, yardım sağlamak amacıyla ekonomik faaliyetler düzenler. Vakıflar kurar.
DERNEK KURUCU ÜYELERİ
MADDE 4- Derneğin kurucu üyeleri aşağıdaki isimlerdir:
İsim, uyruğu, mesleği, adresi:
 1. Prof. Dr. Osman Kemal Kadiroğlu, T.C, Öğr. Üyesi, Önder Cad 3/7, Mebusevleri. Ankara
 2. Prof. Dr. Okan Zabunoğlu, T.C, Ögr Üyesi, Oyak Sitesi 4/27, Çankaya,Ankara
 3. Yrd Doç. Dr. Cemal Niyazi Sökmen, T.C, Ögr. Üyesi, Oyak Sitesi C-16,Balgat, Ankara
 4. Prof. Dr Üner Çolak, T.C., Ögr. Üyesi. Hürriyet Cad 19/22,Dikmen, Ankara
 5. Prof. Dr. Mehmet Tombakoğlu, T.C., Öğr. Üyesi. Mahmut Şevket Paşa Cad. 20/10. Hasköy Ankara
 6. Nük. En. Müh. Yusuf Gülay, T.C., Araş. Gör. Hacettepe Ünv. Misafirhanesi 219, Ankara
 7. Nük. En. Müh. İsmail Hakkı Arıkan, TC, Araş. Gör.. Dikmen Cad Turtaş Sitesi B7/I2. Dikmen Ankara

DERNEK ÜYELİĞİ

MADDE 5-Derneğin
a. Asil
b. Fahri
c. Onursal olmak üzere üç çeşit üyeliği vardır
MADDE 6- Derneğe Asil Üye Olabilme:
a. Yurt içinde ya da yurt dışındaki üniversitelerden Nükleer Enerji Mühendisliği ya da Nükleer Mühendislik derecesi almış olmak
b. Nükleer Enerji ya da Nükleer Mühendislik alanında yurt içinde ya da yurt dışındaki herhangi bir üniversitede yüksek mühendislik eğitimini tamamlamış olmak.
c. Nükleer Enerji ya da Nükleer Mühendislik alanında yurt içinde ya da yurt dışındaki herhangi bir üniversitede doktora eğitimi almış olmak.
Yukarıdaki özelliklerden en az bir tanesine sahip olan şahıslar derneğe sahip olduğu özelliği belgeleyen bir fotokopi örneği, nüfus cüzdanı sureti, başvuru formu ve başvuru dilekçesi ile Yönetim Kurulu Başkanlığına başvurmaları halinde Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda derneğe üyeolabilirler.
Üyelerin medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmaları, onur kırıcı bir suçtan cezalandırılmamış bulunmaları ve Türkiye’de yasalar çerçevesinde oturma hakkını elde etmiş bulunmaları gereklidir.
MADDE 7- Derneğe Fahri Üye Olabilme:
Dereğin amaçlarına uygun hizmetlerde bulunmuş olan, derneğe maddi ve manevi yardımda bulunan Türk ya da yabancı uyruklu kişiler. Yönetim Kurulu kararı ile bu unvanı alabilirler. Bu üyelerin genel kurulda seçme ve seçilme hakkı yoktur.
Bu üyeler isterlerse aidat ödeyebilirler.
MADDE 8- Derneğe Onursal Üye Olabilme:
Doğrudan doğruya derneğe yararlı olmasa bile yaptığı çalışmalar takdirle karşılanan, Türk ya da yabancı uyruklu kişilere Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun onayı ile onursal üyelik verilebilir.
Bu üyelerin genel kurulda seçme ve seçilme hakkı yoktur.
Bu üyeler isterlerse aidat ödeyebilirler.
DERNEĞE GİRİŞ
MADDE 9- Derneğe asil üye olmak isteyenler yönetim kurulunca belirlenecek gerekli belgeler tamamlayarak Yönetim Kurulu Başkanlığı’ a başvurur. Bu istekleri Yönelim Kurulu’nca değerlendirilir. Başvuruları kabul edilenler “Asil üye defterine kayıt edilirler. Derneğe kabul edilenler yıllık üyelik aidatı ödemekle yükümlüdürler. Yıllık üyelik aidatını Yönetim Kurulu belirler.
MADDE 10-  Dernek üyeleri, dernek adına ya da dernek adı kullanılarak, Yönetim Kurulu onayı olmaksızın basın bildirileri yayınlayamaz, basına demeç veremezler.
DERNEKTEN AYRILMA
MADDE 11- Dernek üyeliği aşağıdaki durumlarda birisinin ortaya çıkması halinde son bulur:
a. İstifa: Arzu eden her üye istifa yolu ile üyelikten ayrılabilir
b. Çıkarılma: Dernekler Kanununun yasakladığı faaliyetlerde bulunan, dernek ve dernek kuruluşlarına söz ve yazı ile zarar veren, geçerli bir mazereti olmadan bir yıllık aidatını ödemeyen üyeler herhangi bir üyenin teklifi ve Yönetim Kurulu kararı ile dernekten çıkarılabilirler. Durum üyeye yazı ile bildirilir. Ancak üye Genel Kurulda kararın iptali için başvurabilir.
DERNEK ORGANLARI
MADDE 12- Derneğin organları:
a. Genel Kurul
b. Yönetim Kurulu
c. Denetleme Kurulu
MADDE 13 – Genel Kurul:
Asil üyelerden oluşur derneğin en yüksek yönetim ve yargı organıdır.
 1. İki yılda bir defa Aralık ayında olağan toplantısını yapar.
 2. Yönetim veya denetleme kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır.
Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulu’nca çağrılır.
MADDE 14- Çağrı Usulü:
Genel Kurul Toplantısı çağrısı Dernekler Kanunu’nun 21. Maddesi uyarınca yapılır.
MADDE 15-Toplantı yeri:
Genel kurul, genel merkezin bulunduğu yerde yapılır.
MADDE 16- Toplantı Yeter Sayısı:
Genel Kurul, genel kumla katılma hakkı bulunan üyelerin yansından bir fazlasının katılmasıyla toplanır.
İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim vedenetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.
MADDE 17- Toplantı Yapılış Usulü:
Dernek Genel Kurul toplantıları, ilanda belirtilen ve mahallin en büyük amirliğine bildirilen gün, saat ve yerde yapılır.
Genel Kurul’a katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza atarak toplantı yerine girerler.
15. maddede belirtilen tam sayı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı ve görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.
Hükümet Komiserinin toplantıya gelmemiş olması toplantının ertelenmesini gerektirmez.
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkanvekili ile katip seçilir.
Toplantının yönetimi genel kurul başkanına aittir.  Katipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar.
Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir.
MADDE 18- Toplantıda Görüşülecek Konular:
Genel Kurul Toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi işlenen konuların gündeme alınması zorunludur.
MADDE 19- Genel Kurulun Görev ve Yetkileri:
Aşağıdaki hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.
a. Dernek organlarının seçilmesi
b. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi
c. Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibra edilmesi
d. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi
e. Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi
f. Derneğin federasyona katılması veya ayrılması
g. Derneğin Uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara Üye olarak katılması veya ayrılması
h. Derneğin feshedilmesi
i. Mevzuatta ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.
MADDE 20- Karar Yeter Sayısı:
Dernek feshine ilişkin kararların dışındaki kararlar açık oylama ve salt çoğunlukla alınır.
MADDE 21- Yönetim Kurulu’nun Teşkili ve Görevleri:
Yönetim Kurulu, beş asil ve beş yedek üye olmak üzere gizli oyla seçilir. Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.
Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.
 1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek
 2. Dernek şubelerinin açılmasını kararlaştırmak ve şube kurucularına yetki vermek
 3. Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak
 4. Dernek tüzüğünün ve mevzuatının kendisine verdiği diğer işlemleri yapmak ve yetkileri kullanmak
MADDE 22- Yönetim Kurulunun Yedek üyelerle Tamamlanması:
Yönetim Kumlu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağıya düşerse Genel Kurul mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirir.
 
MADDE 23- Denetleme Kurulu Teşkili ve Görevleri:
Denetleme Kumlu üç asil ve üç yedek olmak üzere Genel Kurulca seçilir. Kurul, derneğin işlem ve hesaplarını bütün defterlerini incelemek ve hazırlayacağı raporu Genel Kurula sunmakla görevlidir.
Bu Kurul, denetleme görevini dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve altı ayı geçmeyen aralıklarla yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na ve toplandığı Genel Kurul’a sunar.
 
MADDE 24- Çalışma Grupları:
Yönetim Kurulu, Dernek amacını gerçekleştirmek için gerekli gördüğü sayıda çalışma grubu oluşturur. Bu grubun görevi çalışmaları bittiğinde sona erer.
MADDE 25- Planlama ve Program Kurulu:
Planlama ve program kurulu çalışma önceliklerini belirlemek üzere Yönetim Kurulu’nca atanır ve ona bağlı olarak çalışır. Kurul 5 üyeden oluşur.
DERNEĞİN GELİRLERİ
MADDE 26- Derneğin gelirleri şu kaynaklardan sağlanır:
Giriş ödentisi, yıllık ödenti, bağış, araştırma ve yayından sağlanan gelir, toplantı, yemek vb. faaliyetlerden sağlanan gelir, mal varlığı gelirleri.
DERNEĞİN DEFTERLERİ
MADDE 27- Dernekte aşağıdaki defterler tutulur:
Üye kayıt defteri, karar defteri, gelen-giden evrak defteri, gelir ve gider defteri, demirbaş defteri, alındı belgesi kayıt defteri, bütçe bilanço kesin hesap defteri
Bu defterler “Noter” den tasdik edilerek kullanılır.
TÜZÜĞÜN DEĞİŞTİRİLMESİ VE FESHİ
MADDE 28- Tüzük, Genel Kurul’un normal ya olağanüstü toplantılarına katılan üyelerin en az üçte ikisinin onayıyla değiştirilebilir. Genel Kurul üçte üç çoğunlukla demeğin çalışmalarına son verebilir. Böyle bir durumda dernek mal varlığı Kızılay Genel Merkezi’ ne devredilir.
İÇDENETİM
MADDE 29- İç denetim iç tüzük ile tespit edilir.
YÜRÜRLÜK
MADDE 30-   Derneğin bu tüzüğü yönetim kurulunca uygulanır.
MADDE 31-  Dernek organları oluşuncaya kadar Geçici Yönetim Kurulu kurucu üyelerden oluşur:
 1. Prof. Dr. Osman Kemal Kadiroğlu
 2. Doç. Dr. Okan Zabunoğlu
 3. Yrd Doç Dr. Cemal Niyazi Sökmen
 4. Yrd Doç. Dr. Mehmet Tombakoğlu
 5. Nük. En. Müh. Yusuf Gülay
 6. Nük. En. Müh. İsmail Hakkı Arıkan